CBTT chốt danh sách CĐ trả cổ tức năm 2021

In

CBTT chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021

KÍnh gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3

 

Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 như sau:

Thời gian chốt danh dách ngày 03/08/2022 

Thời gian chi trả cổ tức ngày 18/8/2022

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: