CBTT chốt DSCĐ ngày 13/4/2022

In

CBTT CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Viwaseen3

Chốt danh sách cổ đông ngày 13/4/2022 để Đại hội cổ đông ngày 6/5/2022

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: