CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Cơ chế quản lý nội bộ

BC KQ GD CP Lê Mạnh Hùng - em Lê Ngọc Bình-TVBKS

Email In PDF.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIỀU

1. Ông Lê Mạnh Hùng - em ruột Ông Lê Ngọc Bình - TV BKS Công ty

2. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 2.000 cổ phần

3. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 2.000 cổ phần

4. Phương thực giao dịch: Khớp lệnh

5. Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 21/2/2022

Đọc thêm...
 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU LÊ MẠNH HÙNG

Email In PDF.

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

ÔNG LÊ MẠNH HÙNG - EM RUỘT ÔNG LÊ NGỌC BÌNH - TV BKS CÔNG TY

Ông Lê Mạnh Hùng - Em ruột ông Lê Ngọc Bình - TV BKS Công ty

Thẻ căn cước: 001085007026 - ngày cấp 17/6/2015 

Địa chỉ: Thôn Trung, Châu Can, Phú Xuyên , Hà Nội

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 2.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0,1% VĐL

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.000 cổ phiếu

Loại giao dịch đăng ký: Đăng ký bán

Giá trị giao dịch dự kiến: 20.000.000.000 đồng

Mục địch thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại khoản đầu tư

Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh

Thời gian dự kiến giao dịch từ 01/03/2022 đến ngày 31/3/2022

Xin mới Quý vị xem chi tiết tại đây!

Đọc thêm...
 

Báo cáo kết quả giao dịch CP Lê Ngọc Bình

Email In PDF.

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU ÔNG LÊ NGỌC BÌNH

 

Ông: Lê Ngọc Bình - Thành viên BKS Công ty

Số cổ phần nắm giữ: 5.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0,25% VĐL

Ngày 21/2/2022 đã thực hiện giao dịch khớp lệnh thành công  5.000 cổ phiếu;

Hiện nay cổ phiếu nắm giữ là 0 cổ phiếu, chiếm 0% VĐL.

Xin quý vị xem chi tiết tại đây!

Đọc thêm...
 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CP LÊ NGỌC BÌNH

Email In PDF.

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CP LÊ NGỌC BÌNH

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

                   Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 

1. Ông: Lê Ngọc Bình - Chức vụ TV Ban kiểm soát Công ty

2. Số lượng cổ phần nắm giữ: 5.000 cổ phiếu chiểm tỷ lệ 0.25% VĐL

3. Số lượng đăng ký bán: 5.000 cổ phiếu chiếm 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành

4. Giá trị giao dịch dự kiến: 50.000.000 đồng

5. Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại khoản đầu tư

6. Phương thực giao dịch: Giao dịch khớp lệnh/ thỏa thuận

7. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 21/2/2022 đến ngày 21/3/2022

Xem chi tiết tại đây!

Đọc thêm...
 

Báo cáo kết quả giao dịch CP Lê Ngọc Bình

Email In PDF.

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

 

Kính gửi:      - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước

                    - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

                   - Quý cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3

 

Họ và tên: Ông Lê Ngọc Bình

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát, TP Kinh tế kế hoạch

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 5.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,25%/ VĐL

Số lượng đăng ký bán: 5.000 cổ phần

Giá trị đã giao dịch: 0 đồng

Lý do không hoàn tất giao dịch: Chưa đánh giá mong muốn.

XIn mời xem chi tiết tại đây!

Đọc thêm...
 
Trang 6 trong tổng số 12
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice