CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CP LÊ NGỌC BÌNH

Email In PDF.

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CP LÊ NGỌC BÌNH

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

                   Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 

1. Ông: Lê Ngọc Bình - Chức vụ TV Ban kiểm soát Công ty

2. Số lượng cổ phần nắm giữ: 5.000 cổ phiếu chiểm tỷ lệ 0.25% VĐL

3. Số lượng đăng ký bán: 5.000 cổ phiếu chiếm 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành

4. Giá trị giao dịch dự kiến: 50.000.000 đồng

5. Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại khoản đầu tư

6. Phương thực giao dịch: Giao dịch khớp lệnh/ thỏa thuận

7. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 21/2/2022 đến ngày 21/3/2022

Xem chi tiết tại đây!

 

 

 
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice