CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Báo cáo kết quả giao dịch CP Lê Ngọc Bình

Email In PDF.

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

 

Kính gửi:      - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước

                    - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

                   - Quý cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3

 

Họ và tên: Ông Lê Ngọc Bình

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát, TP Kinh tế kế hoạch

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 5.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,25%/ VĐL

Số lượng đăng ký bán: 5.000 cổ phần

Giá trị đã giao dịch: 0 đồng

Lý do không hoàn tất giao dịch: Chưa đánh giá mong muốn.

XIn mời xem chi tiết tại đây!

 

 
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice