CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

CBTT Dai hoi CDTN nam 2021 ngay 27/05/2021

Email In PDF.

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viwaseen3 trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Viwaseen3 cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 08h00 ngày 27 tháng 05 năm 2021.
  2. Địa điểm: Km14+500 quốc lộ 1A xã Liên ninh huyện Thanh Trì TP Hà Nội.
  3. Nội dung chính của cuội họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

-  Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

- Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

- Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS Công ty;

- Thông qua ban hành sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty ;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

  1. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông hiện sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 04/05/2021.

- Trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện tham dự. Việc uỷ quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận ( đối với Cổ đông là thể nhân) và ký tên, đóng dấu ( đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan).

  1. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của quý Cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước 17h00 ngày 24/05/2021.

- Để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thuận lợi, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (theo mẫu đính kèm) trước 17h00 ngày 24/05/2021 bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện, Fax, email theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Viwaseen3

Địa chỉ: Km14+500 quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.8615419                Fax: 02436860383

Email: kxd.tckt @gmai.com

- Khi đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề nghị quý Cổ đông mang theo bản chính giấy CMND/CCCD/ Hội chiếu, giấy uỷ quyền (nếu có), thông báo mời họp.

  1. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: viwaseen3.com.vn đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

            Trân trọng!

 

Nơi nhận

- Như kính gửi

- HĐQT, GĐ (để thực hiện)

- BKS (để phối hợp thực hiện)

- Ban tổ chức(để thực hiện)

- Lưu: VT, TK HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

NGÔ VĂN DŨNG

Xin mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây!

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 06 Tháng 5 2021 08:05 )  
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice