CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Thông báo đại hội cổ đông năm 2011

Email In PDF.

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoan và Xây dựng - VIWASEEN.3 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

- Thêi gian: 08h00 ngµy 15 th¸ng 04 n¨m 2011

- §Þa ®iÓm: Héi trư­êng C«ng ty CP Khoan vµ X©y dùng – VIWASEEN.3

- Thµnh phÇn tham dù: TÊt c¶ c¸c Cæ ®«ng cã tªn trong danh s¸ch së h÷u cæ phÇn t¹i thêi ®iÓm chèt danh s¸ch Cæ ®«ng ngµy 29/01/2011

- Néi dung cña §¹i héi:

¨ B¸o c¸o cña Héi ®ång qu¶n trÞ;

¨ B¸o c¸o KÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD n¨m 2010 vµ kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2011;

¨ B¸o c¸o cña Ban kiÓm so¸t;

¨ Th«ng qua B¸o c¸o Tµi chÝnh n¨m 2010 ®· ®ư­îc kiÓm to¸n;

¨ Th«ng qua phư¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn, chi tr¶ cæ tøc vµ chi phÝ thï lao cña H§QT, BKS n¨m 2010;

¨ B¸o c¸o t×nh h×nh ph¸t hµnh cæ phiÕu n¨m 2010;

¨ Th«ng qua bæ sung vµ söa ®æi ®iÒu lÖ c«ng ty;

¨ BÇu bæ sung thµnh viªn H§QT nhiÖm kú 2007-2012;

¨ Th«ng qua lùa chän ®¬n vÞ kiÓm to¸n cho n¨m 2011;

¨ C¸c vÊn ®Ò kh¸c theo thÈm quyÒn.

- §Ó c«ng t¸c tæ chøc §¹i héi ®ư­îc chu ®¸o, kÝnh ®Ò nghÞ Quý cæ ®«ng vui lßng x¸c nhËn viÖc tham dù víi Ban tæ chøc b»ng c¸ch göi b­ưu ®iÖn hoÆc fax giÊy x¸c nhËn dù häp hoÆc giÊy uû quyÒn (theo mÉu) ®Õn ®Þa chØ cña C«ng ty trư­íc 16h00 ngµy 13/04/2011.

- Khi ®Õn dù häp ®Ò nghÞ Quý cæ ®«ng mang theo Thư mêi, CMND/Hé chiÕu vµ giÊy uû quyÒn (nÕu ®­ưîc cæ ®«ng kh¸c uû quyÒn), giÊy giíi thiÖu (nÕu lµ cæ ®«ng ph¸p nh©n) ®Ó ®¨ng ký tư c¸ch cæ ®«ng tham dù §¹i héi.

- Mäi chi tiÕt liªn quan ®Õn §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­ưêng niªn n¨m 2011 ®­ưîc cËp nhËt trªn website cña C«ng ty www.viwaseen3.com.vn

- Th«ng b¸o nµy thay cho Th­ư mêi trong tr­ưêng hîp Quý cæ ®«ng ch­ưa nhËn ®­ưîc Th­ư mêi.

Tr©n träng th«ng b¸o!

Hµ néi, ngµy  06 th¸ng 04 n¨m 2011

TM. Héi ®ång qu¶n trÞ

Chñ tÞch

(®· ký)

Phạm Hữu Bảng

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 06 Tháng 4 2019 07:36 )  
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice